Algemene verhuurvoorwaarden van Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH

1. Diensten van Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH

Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH is in zijn segment een van de toonaangevende bedrijven in de toeristische sector en biedt wereldwijd een reisservice voor tevreden klanten. Tot de service van Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH behoort naast het verhuren van voertuigen ook het geven van een uitgebreid advies over een voor de klant passende huurauto, een eenvoudig boekingsproces en een probleemloze voertuigoverdracht en - teruggave, alsmede bijkomende diensten om het reisplezier te garanderen.

2. Huurcontract van een auto tussen Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH en de klant

2.1    Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH en de klant sluiten een huurcontract voor een huurauto. De klant doet met de verzending van de boekingsgegevens (inclusief de gewenste plaats waar het huurcontract wordt gesloten, de gewenste voertuigklasse, de gewenste huurperiode) een juridisch bindend aanbod tot het aangaan van een huurcontract tussen hem en Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH. Een huurcontract tussen Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH en de klant komt tot stand door het sturen van een zogenaamde voucher (= waardebon) aan de klant en de bijbehorende bevestiging van de boeking door Sunny Cars GmbH die daarbij als handelsagent met vertegenwoordigingsvolmacht van Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH optreedt.

2.2    Bij de keuze voor het servicepakket “No-Deposit” (Geen waarborg) is de reservering door de klant pas definitief indien deze klant de door Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH specifiek aangegeven persoonlijke gegevens heeft overlegd. Voorts dient de klant zijn betalingsverplichting die uit zijn keuze voor de No-Deposit Optie (Geen waarborg) tegenover Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH ontstaat, te hebben bevestigd. Deze betalingsverplichting geldt bijvoorbeeld als sprake is van gehele of gedeeltelijke inhouding van de borg op grond van Artikel 6. van deze Algemene Voorwaarden. Indien de klant niet de juiste of slechts onvolledige persoonlijke gegevens overlegt en/of de betalingsverplichting tegenover Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH niet aanvaardt, dan komt de overeenkomst van huur tussen de klant en Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH niet tot stand.

3. Uitvoering van het huurcontract van het voertuig en de overdracht ervan door de klant

3.1. Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH gebruikt - om aan zijn verplichting en uit hoofde van het huurcontract te kunnen voldoen (zie. lid 2) - een geschikte wagenparkaanbieder op de bestemming van de klant. Daartoe heeft Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH middels een eigen apart huurcontract (master huurcontract) een huurauto bij de door haar gekozen wagenparkaanbieder op de bestemming van de klant gehuurd. Het door Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH gehuurde voertuig zal door Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH aan de betreffende klant worden onderverhuurd. Tegelijkertijd met het afsluiten van het huurcontract tussen Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH en de wagenparkaanbieder op de bestemming van de klant wordt het (sub-) huurcontract tussen Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH en de klant geconcretiseerd.

3.2. Na de afsluiting van het master huurcontract met de wagenparkaanbieder ter plaatse, treedt de klant op als vertegenwoordiger van Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH. Met de voucher ontvangt de klant een aan hem gegeven volmacht die hem bij de afsluiting van het master huurcontract het recht geeft de op de voucher vermelde diensten tussen Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH en de wagenparkaanbieer ter plaatse af te nemen waarbij tevens de algemene huurvoorwaarden van het wagenparkaanbieder worden aanvaard. De aan hem door Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH verstrekte voucher moet de klant daarom op het moment van de voertuigoverdracht aan de wagenparkaanbieder afgeven. De tijdens de overdracht van het voertuig aanwezige gebruikssporen of schade aan het voertuig moeten in een schriftelijk overdrachtsprotocol worden genoteerd om uit te sluiten dat de klant hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

3.3. Mocht het hem door de wagenparkaanbieder ter plaatse aangeboden voertuig niet overeenkomen met de reservering die de klant heeft gedaan, of wanneer het voertuig naar zijn overtuiging zich niet in een verkeersveilige toestand bevindt, dan dient de klant direct bij de wagenparkaanbieder en tegelijkertijd ook telefonisch bij Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH een klacht in te dienen teneinde aan zijn wettelijke plicht te voldoen om de schade te beperken.

4. Toepasselijkheid van de algemene huurvoorwaarden van de wagenparkaanbieder ter plaatse

4.1. De klant dient de algemene huurvoorwaarden van de wagenparkaanbieder ter plaatse aandachtig door te lezen. Eventuele vragen dient hij met de wagenparkaanbieder ter plaatse of met Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH op te helderen voordat de ondertekening heeft plaatsgevonden.

4.2. Met zijn ondertekening onder het (master)-huurcontract tussen Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH en de wagenparkaanbieder ter plaatse accepteert de klant (de geldigheid van) de algemene huurvoorwaarden van de wagenparkaanbieder en ook de bindendheid van het tussen hem en Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH afgesloten (sub-) huurcontract.

4.3. Informatie van de wagenparkaanbieder ter plaatse, vooral over de overdracht en teruggave van het voertuig, de hoogte van de zekerheidstelling (borgstelling) en de kosten voor de afzonderlijk verschuldigde accessoires on-site, staan ook vermeld in een afzonderlijk informatieblad; dit maakt ook deel uit van het (sub-) huurcontract.

5.    Waarborg (5.1 en 5.2) en Waarborg volgens de No-Deposit Optie (Geen waarborg) (5.3, 5.4, 5.5)

5.1.    Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat de klant vóór de vrijgave van de huurauto een waarborgsom dient te betalen. Normaalgesproken zal de klant deze waarborgsom direct bij de wagenparkaanbieder ter plaatse betalen.

5.2.    In het algemeen dient de waarborgsom per creditcard te worden betaald. In enkele gevallen is de storting van een bedrag in contanten (soms in nationale valuta) ook mogelijk. Indien dit mogelijk is dan staat dit op het informatieblad vermeld. Sunny Cars informeert middels een informatieblad de klant bij de afsluiting van het (sub-)huurcontract tussen hem en Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH over welke borgsom in zijn geval vereist is. Het niet voldoen aan de borgstelling, het niet (kunnen) overleggen van een geldige voucher of geldig betaalmiddel –in vrijwel alle gevallen een geldige creditcard op bestuurdersnaam waarbij de klant beschikt over de juiste pincode- zal Sunny Cars, Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH en de wagenparkaanbieder ter plaatse van al hun verplichtingen ontheffen. Iedere aanspraak op restitutie van de huursom door Sunny Cars, Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH en de wagenparkaanbieder ter plaatse komt hiermee te vervallen.

5.3.    No-Deposit servicepakket (Geen waarborg): normaalgesproken wordt de borg rechtstreeks aan de wagenparkaanbieder ter plaatse voldaan, zoals omschreven in Artikel 5.2. Kiest de klant echter voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst voor de No-Deposit Optie (Geen waarborg), dan zal Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH de door de wagenparkaanbieder ter plaatse verlangde borg aan deze wagenparkaanbieder voldoen, waardoor de klant de borg niet ter plaatse bij de overdracht van zijn huurauto hoeft te betalen.

5.4.    Indien aan alle voorwaarden is voldaan en de No-Deposit Optie (Geen waarborg) tussen de klant en Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH is overeengekomen, dan geldt dat, mocht er na het inleveren van de huurauto bij de wagenparkaanbieder reden zijn tot inhouding van het geheel of een deel van deze borg door de wagenparkaanbieder, de klant verplicht is dit geheel of deel van de borg aan Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH te vergoeden. Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH heeft deze waarborgsom immers voor de klant voldaan. Deze situatie komt onder andere voor bij schades waarvan het Eigen Risico niet voor vergoeding in aanmerking komt, bij door de klant veroorzaakte verkeersboetes of bijvoorbeeld bij kosten die verschuldigd zijn door het niet nakomen van de overeengekomen tankregeling (niet limitatieve opsomming).  Deze verplichting tot terugbetaling geldt niet als de klant op basis van Artikel 6 van de Algemene Voorwaarden aanspraak kan maken op vergoeding van het Eigen Risico door Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH.

5.5.    Voorafgaand aan de betalingsverplichting als omschreven in Artikel 5.4, stelt Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH de klant gedurende 14 dagen in de gelegenheid om schriftelijk de feiten en omstandigheden die leidden tot de gehele of gedeeltelijke inhouding van de waarborg door de wagenparkaanbieder, te overleggen en om eventueel verweer te voeren over de opgelegde betalingsverplichting, waaronder betwisting van de hoogte van het schadebedrag.


6. Voorwaarden voor terugbetaling door Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH van de ingehouden waarborgsom (eigen risico) of doorbelaste (schade)kosten

6.1. Indien de klant betrokken is bij een ongeval of anderszins schade heeft opgelopen of in het geval van diefstal van de huurauto zal de wagenparkaanbieder ter plaatse normaliter de door de klant betaalde waarborgsom inhouden voor het bedrag waarvoor de cascoverzekering (CDW) de schade aan de huurauto niet vergoedt (=eigen risico). De hoogte van het eigen risico kan de klant bij zijn reisagent of bij Sunny Cars International GmbH navragen en staat ook vermeld in het overzicht met belangrijke informatie dat samen met de voucher aan de klant wordt gestuurd onder het punt ´Informatie over de hoogte van het eigen risico van de allriskverzekering (CDW) en de diefstalverzekering voertuigen (TP)´.

6.2. Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH vergoedt de klant dat deel van de of de gehele uiteindelijk ingehouden waarborgsom bij schade aan glas, dak, banden, bodemplaat, carter en koppeling, schade aan of verlies van de sleutels en voertuigdocumenten, schade aan (ingebouwde) radio- en/of navigatieapparatuur, sleepkosten en vandalisme, tenzij sprake is van opzet, roekeloosheid, grove schuld of nalatigheid en/of één of meer van de uitsluitingen als genoemd in Artikel 6.3.

Gevolgkosten, zoals hotel-, telefoon- of taxikosten, kosten van het huren van een vervangende auto en beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen komen uitsluitend voor gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst aan Sunny Cars is toe te rekenen, overeenkomstig de ANVR Consumentenvoorwaarden.
Om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de waarborgsom dient de klant zich voorts te houden aan de volgende voorwaarden:

a) De klant zal bij een ongeval, diefstal van of overige schade aan de huurauto onmiddellijk het kantoor van de wagenparkaanbieder ter plaatse informeren via het noodnummer dat bij de huurautopapieren te vinden is, en ook, zeker als assistentie van Sunny Cars gewenst of noodzakelijk is, Sunny Cars via het noodnummer +31 23 5 699 690 (24/7 bereikbaar).

b) Indien sprake is van een andere partij bij een ongeval of bij diefstal, en/of bij ernstige schade als gevolg van een éénzijdig ongeval of schade, moet de klant de politie bellen die een rapport dient op te maken.

c) De klant, een andere partij bij het ongeval of een getuige moet een schaderapport opstellen (bij voorkeur met foto's). Dit schaderapport dient te worden ondertekend door de wagenparkaanbieder ter plaatse.

d) De klant zal direct na thuiskomst, of zoveel eerder als gewenst is, Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH (nader) informeren via het online schadeformulier en alle van belang zijnde stukken indienen, waaronder het politierapport, een ondertekend schaderapport, een kopie van het huurcontract en een bewijs dat de waarborgsom die door de wagenparkaanbieder ter plaatse is ingehouden, danwel in contanten of per creditcard is betaald.

e) De klant dient te melden als er tegen hem in verband met het begaan van een strafbaar feit (misdrijf of overtreding) die samenhangt met de schade een bekeuring is uitgereikt en/of proces-verbaal is opgemaakt.

f) De klant moet Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH zijn bankgegevens doorgeven om het bedrag terug te kunnen betalen.

g) Wanneer door de wagenparkaanbieder aanvankelijk ingehouden bedragen geheel of gedeeltelijk aan de klant worden terugbetaald, voor- of nadat Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH de klant het ingehouden bedrag vergoed heeft, is de klant verplicht Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH het desbetreffende bedrag uit eigen beweging en onder vermelding van zijn reserveringsnummer terug te betalen op rekeningnummer:

IBAN: NL73ABNA0450117367
BIC: ABNANL2A
t.n.v. Sunny Cars GmbH te Hoofddorp.

6.3. In de volgende gevallen is terugbetaling van de ingehouden borgsom of de aan de klant doorbelaste schade door Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH uitgesloten:

a) Schade veroorzaakt door het rijden op ongenummerde en/of niet voor regulier wegverkeer toegelaten of geschikte wegen of terreinen of door wegwedstrijden.
b) Schade door het rijden onder invloed van alcohol en/of van andere drogerende middelen.
c) Schade aan het interieur en toebehoren van de auto, niet als gevolg van slijtage of toegestaan gebruik
d) Schade veroorzaakt door een niet bevoegde bestuurder, met name als deze bestuurder niet is ingeschreven op het huurcontract
e) Zo lang tegen de klant in samenhang met de schade aan het huurvoertuig een juridische procedure loopt vanwege het begaan van een strafbaar feit als een misdrijf of ernstige overtreding of indien een dergelijke procedure eindigt met het rechtsgeldig opleggen van een boete of een straf.
f) Bij (ernstige) schending van de huurvoorwaarden van de wagenparkaanbieder ter plaatse ter plaatse, waardoor vergoeding van het eigen risico of de schade redelijkerwijs niet van Sunny Cars verwacht mag worden.
g) Bij het tanken van de verkeerde brandstof voor het huurvoertuig.

Als de kosten voor schade als bedoeld in de leden a. t/m g. het gevolg zijn van opzet, roekeloosheid, (grove) schuld of nalatigheid, bestaat geen recht op vergoeding van het ingehouden deel of het geheel van de waarborgsom of de doorbelaste schade.

7. Inbegrepen diensten

7.1. De diensten van Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH aan de klant volgens het tussen deze partijen afgesloten (sub-) huurcontract, omvatten een onbeperkt aantal kilometers, WA-verzekering in overeenstemming met de lokale omstandigheden, volledig casco (CDW), verzekering tegen autodiefstal (TP), luchthavenbelasting en -gelden en andere lokale belastingen op het moment van de bevestiging van de boeking.

7.2. In zeer zeldzame gevallen kan het in de tijdsperiode tussen de boekingsbevestiging, d.w.z. de afsluiting van het (sub-)huurcontract en het begin van de huurperiode tot een (latere) invoering of verhoging van heffingen of belastingen (bijvoorbeeld luchthavengelden, luchthavenbelastingen en/of andere belastingen) leiden waarop Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH geen invloed heeft en die Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH ten tijde van het sluiten van het (sub) huurcontract met de klant ook niet kon voorzien. In deze zeldzame gevallen heeft Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH het recht om deze later ingevoerde of verhoogde toeslagen of belastingen in aanvulling op de in het (sub-) huurcontract bepaalde prijs van de klant te verlangen. Maakt Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH van dit recht gebruik voor het begin van de huurperiode en verlangt deze de betaling van deze (extra) heffingen of belastingen, dan heeft de klant het recht om binnen twee weken nadat Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH hem hiervan in kennis heeft gesteld en uiterlijk een dag voor de huurperiode, schriftelijk (of per e-mail aan reservation@sunnycars.nl is voldoende) het (sub-) huurcontract te ontbinden De klant krijgt dan zijn al betaalde termijnen van het huurcontract meteen weer terugbetaald; de klant moet daarom in een eventuele brief waarin hij meedeelt het contract te ontbinden noodzakelijkerwijs zijn bankrekening vermelden. Meer aanspraken kan de klant in een dergelijk geval niet ontlenen. De bewijslast van het feit dat de prijzen verhoogd mogen worden overeenkomstig dit lid draagt alleen Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH. Een niet tijdige uitoefening van het ontbindingsrecht door de klant wordt beschouwd als een stilzwijgende instemming met de prijsverhoging; Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH verwerft in dit geval een extra betalingsaanspraak tegenover de klant. Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH moet de klant in geval van een eventueel later betalingsverzoek hier uitdrukkelijk schriftelijk of per mail op wijzen.

7.3. Kosten, belastingen, luchthavenbelastingen en toeslagen bijvoorbeeld vanwege door de klant, naast het (sub-) huurcontract ter plaatse met de wagenparkaanbieder extra gemaakte afspraken over aanvullende diensten, zijn niet in de prijzen inbegrepen. Dergelijke overeenkomsten sluit de klant uitsluitend onder eigen naam en onafhankelijk van het (sub-) huurcontract af. Een volmacht voor het aangaan van overeenkomsten over aanvullende diensten in naam en voor rekening van Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH wordt de klant niet uitdrukkelijk verleend.

7.4. Onder bepaalde voorwaarden wordt bij een schadegeval van Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH het eigen risico bij volledig casco en diefstalverzekering voor motorrijtuigen met inbegrip van schade aan glas, dak, banden of bodem vergoed tot het bedrag van de door de klant bij de wagenparkaanbieder achtergehouden waarborgsom (zie lid 6: "Voorwaarden voor de teruggaaf van waarborgsommen bij schades door Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH").

7.5. Ook extra bestuurders zijn bij vele lokale wagenparkaanbieders waarmee Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH samenwerkt in de prijs inbegrepen. Gedetailleerde informatie daarover en over de betreffende bestemmingen zijn op aanvraag beschikbaar in het reisbureau of bij Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH. De details hierover worden bepaald door het (sub-) huurcontract.

8. Vervaldata van de factuur, prijsberekening, prijswijzigingen

8.1. De betaaltermijn van de door Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH opgestelde factuur bedraagt normaalgesproken 14 dagen voor de overeengekomen huurovereenkomst. Een daarvan afwijkende vervaltermijn is in de betreffende factuur te zien. Alle aangeboden huurprijzen zijn in euro aangegeven. De berekening van de werkelijke prijs is afhankelijk van de gekozen verhuurdatum.

8.2. De prijzen worden dagelijks berekend en kunnen voor de afsluiting van de boeking op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden, echter niet met terugwerkende kracht ten aanzien van reeds afgesloten (sub)huurovereenkomsten.

8.3. Alle prijzen zijn berekend in een cyclus van 24 uur, te rekenen vanaf het tijdstip van de overdracht van het voertuig. Dit betekent dat voertuigen op hetzelfde tijdstip als waarop zij op de afhaaldag zijn opgehaald (doorgaans het moment van de overdracht van het voertuig, tenzij met de wagenparkaanbieder ter plaatse anders is overeengekomen), weer teruggegeven moeten zijn. In het geval van een te late teruggave zijn de lokale tarieven en voorwaarden van de wagenparkaanbieder ter plaatse van toepassing. Hierop heeft Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH geen invloed. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de klant. In het geval dat de wagenparkaanbieder ter plaatse deze extra kosten aan Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH in rekening brengt, heeft Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH tegenover de klant recht op vergoeding van deze kosten.

8.4. Alle prijzen zijn geldig op het moment van opvragen. Prijswijzigingen of veranderingen in de voorwaarden zijn voor nog niet (door het sturen van een voucher) bevestigde reserveringen, dat betekent tot het sluiten van het (sub-) huurcontract te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk. Bovendien blijft een prijswijziging onder de in paragraaf 7.2. beschreven bepalingen voorbehouden.

9. Huur volgens voertuigcategorie

De door de wagenparkaanbieder ter plaatse aangeboden wagenparken omvatten verschillende typen van vergelijkbare grootte en uitrusting en zijn in voertuigcategorieën ingedeeld. De klant heeft in overeenstemming met de bepalingen in het (sub-) huurcontract het recht op een auto uit de door hem gekozen klasse of hoger, maar dit betreft niet een bepaald type auto.

10. Contractuele documenten

10.1. Na afsluiting van het (sub-) huurcontract krijgt de klant een voucher en een informatieblad met belangrijke informatie over de overdracht van de huurauto bij de wagenparkaanbieder die naar de plaats van bestemming zijn verzonden. Door de ontvangst van de voucher door de klant wordt het huurcontract tussen de klant en Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH geacht tot stand te zijn gebracht.

10.2. De voucher omvat ook de door Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH aan de klant verleende volmacht die de klant machtigt om namens Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH met de wagenparkaanbieder ter plaatse een (master-) huurcontract te sluiten over de in de voucher opgenomen prestaties.

11. Latere wijziging(en) van het huurcontract

11.1. Mocht de klant het (sub-) huurcontract later willen laten wijzigen, bijvoorbeeld op het moment van de verhuur of de teruggave, voor wat betreft de voertuigklasse, de plaats van overdracht van het voertuig of de plaats van teruggave ervan, dan moet deze wijziging (eventueel via het verantwoordelijke reisbureau) bij Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH of de handelsvertegenwoordiger van Sunny Cars GmbH aangevraagd en vandaar uit bevestigd worden. Indien deze bevestiging er niet komt, dan zullen de daaruit resulterende gevolgen uitsluitend door de klant gedragen worden. Een gevolg hiervan kan zijn dat de wagenparkaanbieder ter plaatse een vordering verkrijgt op de klant. Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH is in deze gevallen niet verantwoordelijk voor de ongemakken of extra kosten voor de klant.

11.2 Omstandigheden die de overeengekomen overname van het huurvoertuig in gevaar brengen, zoals veranderingen in aankomsttijden op de plaats waar de huurauto in ontvangst wordt genomen, bijvoorbeeld door veranderingen van vertrektijden, door stakingen of natuurrampen enz. moeten onmiddellijk aan Sunny Cars en aan de lokale wagenparkaanbieder worden gemeld. Let op: Mocht het voertuig niet op het afgesproken tijdstip kunnen worden overgenomen, dan kan de beschikbaarheid van het voertuig niet meer gegarandeerd worden. Lokale wagenparkaanbieders behouden zich normaliter het recht voor de huurauto in het geval van te laat afhalen anderszins te verhuren. In het geval er niet tijdig een melding is gedaan, bestaat er geen recht op restitutie van de huurprijs. U hebt het recht het bewijs te leveren dat wij als gevolg van het niet afhalen van het voertuig een lagere schade respectievelijk geen schade hebben geleden.

11.3. In geval van te late teruggave van het voertuig door de klant geschiedt de afrekening voor de duur van de vertraging tegen lokaal tarief en condities van de wagenparkaanbiederr ter plaatse. Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH heeft hierop geen invloed. De klant vrijwaart Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH van enige aanspraak door de wagenparkaanbieder ter plaatse op een eventueel meerbedrag in het kader van dit artikel, respectievelijk zal dit bedrag aan Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH vergoeden indien deze de kosten al wel heeft voldaan.

11.4. In het geval van voortijdige teruggave, te laat afhalen of niet-gebruik maken van het geboekte voertuig is er geen recht op restitutie.

11.5 Alle wijzigingen betreffende de boeking van het voertuig (aankomsttijd, vluchtnummer, wijze van ophalen, ophaallocatie, enzovoort) dienen zo snel mogelijk aan Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH te worden doorgegeven. Voor zover deze eventuele wijzigingen niet minstens 12 uur vóór de bevestigde ophaaltijd aan Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH zijn doorgegeven, kan Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH de tijdige wijziging van de reservering en daarmee de beschikbaarheid of tijdige afgifte van de huurauto niet garanderen. Indien de klant zelf later dan de afgesproken ophaaltijd de auto komt halen, indien het vluchtnummer niet bekend is, of wanneer het gemelde vluchtnummer gewijzigd is en dit niet is doorgegeven, is de wagenparkaanbieder ter plaatse gerechtigd om 1 (één) uur na de geplande afhaaltijd de oorspronkelijk gereserveerde auto aan een andere partij te verhuren. Het kan zelfs voorkomen dat er op dat moment geen enkele (passende) auto meer beschikbaar is. Neem dan in elk geval contact op met Sunny Cars zodat wij kunnen trachten een oplossing te kunnen vinden.

12. Annulering / opzegging van het (sub-) huurcontract / uitsluitingsgronden voor opzegging

12.1. Annuleringen / opzeggingen van het (sub-) huurcontract dienen direct en rechtstreeks schriftelijk of per e-mail aan reservation@sunnycars.nl te worden doorgegeven waarbij datum en tijdstip van ontvangst bepalend zijn. Andere manieren van annulering / opzegging, bijvoorbeeld bij de reisleiding of de wagenparkaanbieder ter plaatse, worden niet erkend.

12.2. Na de dag van definitieve bevestiging van de reservering vangt een periode aan van 14 dagen die geldt als optieperiode. Annuleren kan uitsluitend kosteloos tijdens deze optieperiode. Hierna bedragen de annuleringskosten € 75 tot 5 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode; binnen 5 werkdagen tot 24 uur voor huuraanvang bedragen de annuleringskosten € 125. Binnen 24 uur voor huuraanvang (maar ook bij no-show) blijft de volledige huursom verschuldigd en worden geen restituties verleend, ongeacht een eventuele toezegging van (een vertegenwoordiger van) de wagenparkaanbieder ter plaatse. Indien het (sub-) huurcontract in zal gaan binnen de optieperiode van 14 dagen, dan is kosteloze annulering / opzegging slechts mogelijk binnen 24 uur na de bevestiging van de reservering door Sunny Cars, anders zijn de kosten verschuldigd als hierboven in dit artikel beschreven.

12.3. Een annulering / opzegging na de overdracht van het voertuig is niet meer mogelijk; de volledige huurprijs blijft verschuldigd. De klant heeft echter het recht bewijs te leveren dat er minder of zelfs geen schade is ontstaan.

12.4. De verleende volmacht wordt bij annulering / opzegging geacht te zijn ingetrokken.

13. Flexservice

De annuleringskosten vóór vertrek zijn uitsluitend afkoopbaar door tijdens het boekingsproces of in de optieperiode de Flexservice af te sluiten. De kosten van afkoop via deze Flexservice bedragen € 1 per dag met een minimum van € 7 en een maximum van € 21, waardoor zonder opgaaf van reden tot 4 uur voor de overeengekomen aanvang van de huurperiode kosteloos geannuleerd kan worden. Daarna is de volledige huursom inclusief reserveringskosten verschuldigd en zal geen restitutie kunnen plaatsvinden. Wanneer de klant de FlexService heeft afgesloten is het geven van een reden voor de annulering niet nodig.

14. Boekingsfouten en klantenservice

14.1. Als er zich problemen met de boeking voordoen, moet de klant onmiddellijk contact opnemen met het verantwoordelijke reisbureau of zich tot Sunny Cars GmbH of Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH richten, zodat corrigerende maatregelen kunnen worden getroffen en voor een volgens de voorschriften verzorgde boekingsprocedure gezorgd kan worden. Tijdens kantooruren is Sunny Cars GmbH bereikbaar via (+31)23-5699696 en alle overige uren via het noodnummer (+31)23-5699690.

14.2. Mochten Sunny Cars GmbH en Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH in geval van een foutieve boeking of het niet beschikbaar zijn van een gereserveerde auto niet voor de klant bereikbaar zijn, dan moet de klant de (vanwege de foutieve boeking) mogelijkerwijs ontstane schade zo gering mogelijk houden. Indien de huur van een vervangend voertuig nodig mocht zijn draagt Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH de daardoor ontstane extra kosten, maar alleen voor de huur van een voertuigklasse die overeenkomt met de oorspronkelijk geboekte klasse. Sunny Cars GmbH of Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH moeten hiervan zospoedig mogelijk geïnformeerd worden. Ze zijn 365 dagen per jaar gedurende de volgende tijden bereikbaar: Ma - vr van 09:00 - 20:00 uur, za/zo van 09:00 – 17:30 en de feestdagen van 10:00 - 16:00 uur en alle overige uren via het noodnummer (+31)23-5699690.

14.3. Wanneer de klant nalaat Sunny Cars GmbH of Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH te informeren over een foutieve boeking moet hij de daaruit voortvloeiende schade zelf dragen. Ook voor boekingsfouten is de in paragraaf "Aansprakelijkheid" bepaalde aansprakelijkheidsbeperking van toepassing.

15. Vereisten voor leeftijd en rijbewijs van de klant / chauffeur

15.1. De minimum leeftijd voor een bestuurder van een huurauto ligt in de meeste landen tussen de 21 en 25 jaar, voor hogere autocategorieën kan deze zelfs hoger zijn. In sommige gebieden kan de minimum leeftijd door een extra vergoeding worden verlaagd. Afhankelijk van het gebied kan sprake zijn van een maximum leeftijd. De bestuurder moet minstens 1 jaar, in sommige landen 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor categorie B (euro-norm) of een gelijkwaardig rijbewijs, dat hij als origineel of in combinatie met een geldig paspoort of identiteitskaart aan de wagenparkaanbieder ter plaatse moet kunnen overleggen.

15.2. De klant wordt al bij de reservering, dus voor de afsluiting van het (sub-) huurcontract geïnformeerd over de relevante voorwaarden van zijn boeking.

16. Accessoires / Extra's

Dakdragers, kinderzitjes, sneeuwkettingen, GPS, enz. kunnen op vele locaties aangevraagd worden. De klant moet zelf informatie inwinnen over de daarvoor voor hem extra te betalen vergoedingen, nationale en evt. luchthavenbelastingen bij zijn bevoegde reisbureau, bij Sunny Cars GmbH of bij Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH. Dergelijke meerkosten die voor rekening van de klant komen zijn niet inbegrepen in de prijsoverzichten van Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH en maken geen deel uit van het (sub-) huurcontract tussen de klant en Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH voor zover de klant deze niet uitdrukkelijk en tijdig vóór de afsluiting van het het huurcontract bij Sunny Cars GmbH of Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH heeft aangevraagd en hiervan een bevestiging heeft ontvangen. De veiligheidsnormen voor kinderzitjes (vooral in de zuidelijke landen) komen mogelijk niet overeen met de gebruikelijke normen in Nederland en België. Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH adviseert daarom om al naar gelang de mogelijkheden zelf eigen zitjes voor kinderen en baby's mee te nemen.

17. Tankregelingen

De klant moet voldoen aan de door de wagenparkaanbieder voorgeschreven brandstof- en tankvoorschriften (uitgifte / teruggave); Deze bepaling wordt ook beschreven in het huurcontract van de wagenparkaanbieder ter plaatse.

18. Aansprakelijkheid

18.1. Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor redenen die in de persoon van de klant liggen, waardoor de overdracht van het geboekte voertuig ter plaatse niet tot stand kan komen en waarvoor Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH redelijkerwijs geen verantwoordelijkheid op zich kan nemen. Deze redenen zijn bijvoorbeeld: het presenteren van een verlopen rijbewijs resp. het niet kunnen overleggen van een geldig rijbewijs; het overleggen van een rijbewijs dat niet voldoet aan de (lokale) eisen, het niet naleven van de minimum en maximum leeftijdsbepalingen, het niet naleven van de verplichting van het gebruik van creditcards in sommige gebieden (zie paragraaf "Waarborgsom").

18.2. Aansprakelijkheid van Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH voor het verlies van (persoonlijke) voorwerpen dat te wijten is aan diefstal uit de huurauto wordt uitgesloten.  

18.3. Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH is aansprakelijk voor schadevergoeding conform de ANVR Consumentenvoorwaarden. In het geval van een redelijkerwijs voorzienbare onmogelijkheid om de beoogde transactie tot stand te brengen, is Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH slechts aansprakelijk als sprake is van vermijdbare onwetendheid dan wel grove schuld of nalatigheid.

18.4. Voor zover de aansprakelijkheid van Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar bedrijfsonderdelen, functionarissen, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.
18.5. Met uitzondering van vorderingen uit onrechtmatige daad zijn schadeclaims op grond van deze paragraaf "aansprakelijkheid" beperkt tot één jaar.

19. Vorderingen op Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH

Op juridische claims die tegen Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH kunnen ontstaan naar aanleiding van of in verband met uw voertuigboeking, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, voor zover er geen dwingende wettelijke regels tegen bestaan. De Rechtbank te Haarlem is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

20. Privacy bepalingen

20.1. Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH is verantwoordelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens van de klant worden uitsluitend voor contractuele doeleinden of de uitvoering of beëindiging van deze overeenkomsten door Sunny Cars Vermietungsgesellschaft mbH verzameld, bewerkt en gebruikt. Gebruik voor commerciële doeleinden vindt alleen plaats bij aanbiedingen of aanbevelingen aan de klant van Sunny Cars GmbH zelf (opt-in/opt-out). Het doorgeven van gegevens aan derden geschiedt alleen voor zover dit voor de uitvoering van het (sub-) huurcontract vereist is. Elk ander gebruik vereist de wettelijke toestemming of instemming.

20.2. De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen het bewerken of gebruiken van zijn gegevens voor reclamedoeleinden of markt- of opinieonderzoek. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: gegevensbescherming@sunnycars.nl

21. Overig(e) / vorm

21.1. Voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden deels of geheel ongeldig zijn, is dat niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

21.2. In plaats van het geheel of gedeeltelijke nietige bepalingen zal - zo nodig door vaststelling door de rechter - een bepaling van toepassing zijn die zo dicht mogelijk komt bij de bepaling van de geheel of gedeeltelijk nietige bepaling, na grondige afweging van alle factoren die hebben geleid tot de ongeldigheid van de bepaling.

21.3. Mondelinge neven-afspraken rond dit huurcontract bestaan er niet. Wijzigingen of aanvullingen op dit huurcontract dienen de schriftelijk of tekstuele vorm te hebben. Voor de wijziging, schorsing of wijziging van deze clausule is de schriftelijke vorm vereist.

Versie 2.6 – april 2018

Download de Algemene Voorwaarden