Algemene boekingsvoorwaarden van Sunny Cars GmbH

1. Sunny Cars GmbH treedt op als handelsagent

Sunny Cars GmbH is handelsagent van Sunny Cars International GmbH en Sunny Cars B.V. en heeft volmacht om overeenkomsten af te sluiten. Sunny Cars GmbH heeft het recht autohuur voor vakantiedoeleinden betreffende boekingsaanvragen van geïnteresseerde privépersonen (verder ook ‘klanten’ genoemd) voor Sunny Cars International GmbH en Sunny Cars B.V. aan te nemen en te verwerken en vervolgens in naam van en voor rekening van Sunny Cars International GmbH resp. Sunny Cars B.V. autoverhuurovereenkomsten alsook overeenkomsten over het leveren van aanvullende, reisgerelateerde diensten af te sluiten met deze klanten die daarvoor een aanvraag hebben ingediend.

2. Aanvullende verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid

2.1. Sunny Cars GmbH heeft bij HanseMerkur Reiseversicherung AG met maatschappelijke zetel in Siegfried-Wedells-Platz 1, D-20354 Hamburg, een aanvullende Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen afgesloten met een dekkingssom van 10 miljoen euro per schadegeval. De in verband met de overeenkomst in kwestie geldende verzekeringsvoorwaarden zijn terug te vinden in de actuele verzekeringspolis die de klant kan vóór zijn boeking (via bijvoorbeeld de website van Sunny Cars GmbH) kan inzien. 

2.2. De premies voor deze bijkomende verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid zijn inbegrepen in de prijs.

2.3. De klant ontvangt een verwijzing naar de polis en alle bepalingen van de verzekeringsvoorwaarden samen met de voucher, waarbij de klant zich door acceptatie hiervan akkoord verklaart met het gedane aanbod voor het afsluiten van een overeenkomst tussen hem en Sunny Cars International GmbH resp. Sunny Cars B.V.

2.4. De klant heeft het recht eventuele aanspraken verband houdende met de dekking van de aanvullende verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid met inachtneming van de 'Voorwaarden van de HanseMerkur Reiseversicherung AG met maatschappelijke zetel in Hamburg (verzekeringsvoorwaarden) ook zonder toestemming van Sunny Cars GmbH tegen de HanseMerkur verzekeringsmaatschappij  AG te doen gelden.

3. Incasso

Sunny Cars GmbH heeft de bevoegdheid om uit overeenkomsten tussen Sunny Cars International GmbH resp. Sunny Cars B.V. en de klant voortvloeiende vorderingen, te incasseren.

4. Rechtsbetrekkingen tussen Sunny Cars GmbH en de klant, aansprakelijkheid

4.1. Tussen de klant en Sunny Cars GmbH komen uitdrukkelijk geen bemiddelings- of autoverhuurcontracten en evenmin overeenkomsten over het leveren van aanvullende reisgerelateerde diensten  – met uitzondering van de toezegging over de dekking van een aanvullende verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid in overeenstemming met punt 2 – ook geen andere rechtsbetrekkingen tot stand. Wettelijke aanspraken, meer in het bijzonder over het huren van een voertuig en die met betrekking tot het leveren van aanvullende reisgerelateerde diensten kunnen dientengevolge door de klant uitsluitend geldend worden gemaakt tegen het autoverhuurbedrijf in kwestie en/of de plaatselijke wagenparkaanbieder.

4.2. Sunny Cars GmbH staat uitsluitend onbeperkt borg voor schadevergoeding door eigen opzet of door eigen grove nalatigheid. Voor gewone nalatigheid staat Sunny Cars GmbH enkel borg voor in de overeenkomst voorziene en tot op een bepaald bedrag begrensde schade, voor zover Sunny Cars GmbH zich niet houdt aan een verplichting, waarvan het nakomen ervan belangrijk is voor de uitvoering van het doel van de overeenkomst. Voor overige gevallen van initiële onmogelijkheid staat Sunny Cars GmbH enkel borg indien ze op de hoogte was van de onmogelijkheid om te presteren of indien de onwetendheid berust op grove nalatigheid.

4.3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen zijn niet van toepassing op schades waarvoor Sunny Cars International GmbH of Sunny Cars B.V. verantwoordelijk is en die verband houden met overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade

4.4. In zoverre de aansprakelijkheid van Sunny Cars GmbH uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar instellingen, afgevaardigden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.

5. Privacy bepalingen

5.1 Sunny Cars GmbH is verantwoordelijk in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR). Persoonsgegevens van de klant worden uitsluitend voor contractuele doeleinden of de uitvoering of beëindiging van deze overeenkomsten door Sunny Cars GmbH verzameld, bewerkt en gebruikt. Het doorgeven van gegevens aan derden geschiedt alleen voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst vereist is. Elk ander gebruik vereist de wettelijke toestemming of voorafgaande instemming van de klant.

5.2 De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen het bewerken of gebruiken van zijn gegevens voor reclamedoeleinden of markt- of opinieonderzoek. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Sunny Cars GmbH, Diakenhuisweg 21, NL-2033 AP Haarlem of via e-mail aan gegevensbescherming@sunnycars.nl .

6. Rechtskeuze

Op de hier bedoelde overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, voor zover hier geen dwingende wettelijke regels tegen bestaan. De Rechtbank Noord-Holland te Haarlem is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Ongeacht of wij deelnemen aan de procedure voor alternatieve geschillenbeslechting, zijn wij (wettelijk) verplicht u op de hoogte te brengen van het volgende: sinds 15 februari 2016 biedt de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun onlinebestelling in eerste instantie zonder tussenkomst van een rechter op te lossen. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr . In dit verband zijn wij ook wettelijk verplicht u ons e-mailadres mee te delen. Dit is: reservation@sunnycars.nl

Versie maart 2024