Rechten als persoon

Recht op informatie (Art. 15 AVG)

U kunt een bevestiging vragen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben door ons verwerkt worden. Is er sprake van dergelijke verwerking dan kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke informatie over de volgende gegevens eisen:

 1. De doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
 2. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 3. De ontvangers of de categorieën van ontvangers, aan wie de betreffende persoonsgegevens openbaar gemaakt werden of nog geopenbaard worden;
 4. De geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, wanneer hier geen concrete uitspraken mogelijk zijn, criteria om de opslagduur vast te leggen;
 5. Het bestaan van een recht op correctie of wissen van op u betrekking hebbende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht op verzet tegen deze verwerking;
 6. Het bestaan van een recht op klacht bij een toezichthoudende instantie;
 7. Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de getroffen persoon geregistreerd worden;

 

Recht op correctie (Art. 16 AVG)
U heeft recht op correctie en/of vervollediging tegenover de verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerkte persoonsgegevens, die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de correctie onmiddellijk worden uitgevoerd.

Recht op wissen (recht om vergeten te worden) (Art. 17 AVG)

 1. a) Plicht om te wissen

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen, wanneer er sprake is van een van de volgende redenen:

 1. De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doelen waarvoor ze opgeslagen of op andere wijze verwerkt werden.
 2. U herroept uw toestemming, waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 lit. a of art. 9 lid 2 lit. a AVG gebaseerd was, en het ontbreekt aan een andere juridische basis voor de verwerking.
 3. U tekent volgens art. 21 lid 1 AVG verzet aan tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire legitieme belangen voor de verwerking, of u tekent volgens art. 21 lid 2 AVG verzet aan tegen de verwerking.
 4. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben werden onrechtmatig verwerkt.
 5. Het wissen van op u betrekking hebbende persoonsgegevens is noodzakelijk voor het vervullen van een gerechtelijke plicht volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten, aan wie de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
 6. De op u betrekking hebbende persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 lid 1 AVG geregistreerd.

 

 1. b) Informatie aan derden

Heeft de verwerkingsverantwoordelijke de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar gemaakt en is hij volgens art. 17 AVG verplicht om deze gegevens te wissen, dan neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, ook van technische aard, om voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de persoonsgegevens verwerken, te informeren over het feit dat u als getroffen persoon van hem het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens geëist heeft.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissen bestaat niet wanneer de verwerking noodzakelijk is:

 1. Om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 2. Om een gerechtelijke plicht, die de verwerking volgens het recht van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, vereist, of om een taak uit te voeren die in het openbare belang ligt, of die gebeurt met de uitoefening van een openbare macht, die aan de verwerkingsverantwoordelijke overgedragen werd;
 3. Omwille van redenen van het openbare belang op het gebied van het gezondheidswezen volgens art. 9 lid 2 lit. h en i alsook art. 9 lid 3 AVG;
 4. Voor in het openbare belang liggende archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistieke doeleinden volgens art. 89 lid 1 AVG, indien het bij deel a) genoemde recht waarschijnlijk de verwezenlijking van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig benadeelt, of
 5. Rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG)
Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens eisen:

 1. Wanneer u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor een duur betwist die het de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. De verwerking onrechtmatig is en u het wissen van de persoonsgegevens afwijst en in de plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
 3. De verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer nodig heeft, maar u deze nodig heeft om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 4. Wanneer u verzet aangetekend heeft tegen de verwerking volgens 21 lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke voorrang hebben op uw redenen.

Werd de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze gegevens – uitzondering gemaakt voor hun opslag – alleen met uw instemming of om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of omwille van een belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat verwerkt worden.

Werd de beperking van de verwerking volgens voornoemde voorwaarden beperkt, dan wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke ingelicht voordat de beperking opgeheven wordt.

Recht op correctie (Art. 19 AVG)
Heeft u uw recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke geclaimd, dan is deze verplicht om aan alle ontvangers, aan wie op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar gemaakt werden, deze correctie of wissen van de gegevens zonder beperking van de verwerking mee te delen, behalve wanneer dit onmogelijk blijft te zijn of met onredelijke moeite of kosten verbonden is.

Tegenover de verwerkingsverantwoordelijke heeft u het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

Recht op gegevensoverdracht (Art. 20 AVG)
U heeft het recht de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gesteld heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen. Verder heeft u het recht om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering door de verwerkingsverantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens ter beschikking gesteld werden, door te sturen, op voorwaarde dat

 1. De verwerking gebaseerd is op een toestemming art. 6 lid 1 lit. a AVG of art. 9 lid 2 lit. a AVG of op een contract volgens art. 6 lid 1 lit. b AVG en
 2. De verwerking door middel van geautomatiseerde methoden gebeurt.

In oefening van dit recht heeft u verder het recht ervoor te zorgen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens direct door een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke gestuurd worden, wanneer dit technisch doenbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hier niet in aanmerking genomen worden.

Het recht op gegevensoverdracht geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens, die voor de waarneming van een taak nodig is, die van openbaar belang is of die in oefening van een openbare macht gebeurt, die aan de verantwoordelijke opgedragen werd.

Recht op verzet (Art. 21 AVG)

 1. U heeft het recht omwille van redenen, die uit uw bijzondere situatie resulteren, om op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die op basis van art. 6 lid 1 lit. e of f AVG gebeurt; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling.
  De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer behalve wanneer hij dringende redenen voor de verwerking kan aantonen die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.
 2. Worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt, om directe reclame uit te voeren, dan heeft u het recht om steeds verzet aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling, op voorwaarde dat dit met dergelijke directe reclame in verbinding staat.
 3. Tekent u verzet aan tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, dan worden de op u betrekking hebbende gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
 4. U heeft de mogelijkheid in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij– onverminderd de richtlijn 2002/58/EG – uw verzetrecht door middel van geautomatiseerde methoden uit te oefenen, waarbij technische specificaties gebruikt worden.

 

Recht op herroeping van de gegevensrechtelijke toestemmingsverklaring (Art. 7 lid 3)
U heeft het recht uw gegevensbeschermingsrechtelijke toestemmingsverklaring op elk ogenblik te herroepen. Door het herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid op basis van de toestemming tot de herroeping gebeurde verwerking niet aangetast.

Geautomatiseerde beslissing voor elk geval apart, inclusief profiling (Art. 12 AVG)
U heeft het recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking– inclusief profiling – gebaseerde beslissing onderworpen te worden die tegenover u een juridisch effect heeft of die u op soortgelijke wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet wanneer de beslissing:

 1. Voor het afsluiten of het vervullen van een contract tussen u en de verantwoordelijke noodzakelijk is;
 2. Op basis van rechtsvoorschriften van de unie of van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, toegelaten is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen voor het vrijwaren van uw rechten en vrijheden evenals uw legitieme belangen bevatten, of
 3. Met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Deze beslissingen mogen echter niet op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens art. 9 lid 1 AVG gebaseerd zijn, wanneer niet art. 9 lid 2 lit. a of g AVG geldt en passende maatregelen voor de bescherming van de rechten en vrijheden alsook van uw legitieme belangen genomen werden.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsook uw legitieme belangen te vrijwaren, waarbij minstens het recht op interventie van een persoon vanwege de verwerkingsverantwoordelijke voor de weergave van het eigen standpunt en het aanvechten van de beslissing hoort.

Recht op klacht bij een toezichthoudende instantie
Onverminderd een andersluidend administratierechtelijk of rechtelijk rechtsbevel heeft u recht op klacht bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van de waarschijnlijke schending, wanneer volgens u de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens een schending van AVG betekent.

De toezichthoudende instantie, bij wie de klacht werd ingediend, informeert de indiener van de klacht over de stand en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk rechtsbevel volgens art. 78 AVG.