Algemene verhuurvoorwaarden van Sunny Cars International GmbH

1. Diensten van Sunny Cars International GmbH

Sunny Cars International GmbH is in zijn segment een van de toonaangevende bedrijven in de toeristische sector en levert wereldwijd reisdiensten aan tevreden klanten. Tot de service van Sunny Cars International GmbH behoort naast het verhuren van voertuigen ook het verstrekken van uitgebreid advies bij de keuze van een passende huurauto, de uitvoering van een eenvoudig boekingsproces en een probleemloze voertuigoverdracht en -teruggave, alsmede bijkomende diensten om het reisplezier compleet te maken. Sunny Cars International GmbH biedt zijn diensten aan op basis van deze algemene huurvoorwaarden en de bijzondere huurvoorwaarden die voorafgaand aan de boeking aan de klant ter beschikking zijn gesteld (zie artikel 4 hieronder).

2. Autoverhuurcontract tussen Sunny Cars International GmbH en de klant

Sunny Cars International GmbH en de klant sluiten een huurcontract voor een huurauto. De klant doet met de verzending van de boekingsgegevens (inclusief de gewenste huurlocatie, de gewenste voertuigcategorie en de gewenste huurperiode) een juridisch bindend aanbod tot het aangaan van een huurcontract tussen hem en Sunny Cars International GmbH. Een huurcontract tussen Sunny Cars International GmbH en de klant komt tot stand door het sturen van een zogenaamde voucher (= waardebon) aan de klant en de bijbehorende bevestiging van de boeking door Sunny Cars GmbH die daarbij als handelsagent met vertegenwoordigingsvolmacht van Sunny Cars International GmbH optreedt.

3. Uitvoering van het autoverhuurcontract en ontvangst van het voertuig door de klant

3.1 Om aan haar verplichting uit hoofde van het huurcontract tussen haar en de klant te kunnen voldoen (zie artikel 2), schakelt Sunny Cars International GmbH een geschikte wagenparkaanbieder op de bestemming van de klant in. Daartoe huurt Sunny Cars International GmbH middels een eigen apart huurcontract (masterhuurcontract) een huurauto bij de door hem gekozen wagenparkaanbieder op de bestemming van de klant. Het door Sunny Cars International GmbH gehuurde voertuig zal door Sunny Cars International GmbH aan de betreffende klant worden onderverhuurd. Tegelijkertijd met het afsluiten van het huurcontract tussen Sunny Cars International GmbH en de wagenparkaanbieder op de bestemming van de klant wordt het (onder)huurcontract tussen Sunny Cars International GmbH en de klant geconcretiseerd.

3.2 Na afsluiting van het masterhuurcontract met de wagenparkaanbieder ter plaatse treedt de klant op als tijdelijk gemachtigde van Sunny Cars International GmbH. Hiervoor ontvangt de klant met de voucher een volmacht op zijn naam die hem het recht geeft om het masterhuurcontract te sluiten voor de diensten die op de voucher en in de bijzondere huurvoorwaarden tussen Sunny Cars International GmbH en de wagenparkaanbieder op de bestemming staan vermeld. De aan hem door Sunny Cars International GmbH verstrekte voucher moet de klant daarom op het moment van de voertuigoverdracht aan de wagenparkaanbieder afgeven.

3.3 Indien het door de wagenparkaanbieder ter plaatse aangeboden voertuig niet overeenkomt met de reservering die de klant heeft gedaan, of wanneer het voertuig naar zijn overtuiging zich niet in een verkeersveilige toestand bevindt, dan dient de klant direct bij de wagenparkaanbieder en tegelijkertijd ook telefonisch bij Sunny Cars International GmbH een klacht in te dienen teneinde aan zijn wettelijke plicht te voldoen om de schade te beperken. De tijdens de overdracht van het voertuig aanwezige gebruikssporen of schade aan het voertuig moeten in een schriftelijk overdrachtsprotocol worden genoteerd om uit te sluiten dat de klant hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

4. Bijzondere huurvoorwaarden voor de specifieke voertuigboeking

4.1 Voorafgaand aan de boeking ontvangt de klant ter inzage de bijzondere huurvoorwaarden voor de specifieke voertuigboeking die hij wenst, met name voor de overdracht en teruggave van het voertuig, de zekerheidstelling (waarborgsom) en de kosten voor de afzonderlijk verschuldigde accessoires ter plaatse; de klant kan de bijzondere huurvoorwaarden ook per muisklik downloaden, opslaan en/of afdrukken.

4.2 De klant dient de bijzondere huurvoorwaarden aandachtig door te lezen. Eventuele vragen dient hij in zijn eigen belang aan Sunny Cars International GmbH te stellen voordat de reservering wordt verzonden.

5.    Waarborgsom, betaling via creditcard en pincode, kredietlimiet

5.1 Sunny Cars International GmbH en de klant komen overeen dat de klant hem een zekerheid (waarborgsom) verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van het huurvoertuig. Gemakshalve betaalt de klant deze borg rechtstreeks aan de wagenparkaanbieder ter plaatse.

5.2 In het algemeen dient de waarborgsom te worden betaald door een geldige creditcard te tonen en de bijbehorende pincode in te voeren; in enkele gevallen is de storting van een bedrag in contanten (soms in nationale valuta) ook mogelijk. De klant zal in de bijzondere huurvoorwaarden worden geïnformeerd welke waarborgsom in zijn geval vereist is.

5.3 Als de klant de borgsom betaalt per creditcard (wat gebruikelijk is), moet hij zijn pincode bij de hand hebben om met zijn creditcard elektronisch te kunnen betalen via een zogenaamde POS-terminal. Handmatig gebruik van de creditcard is niet mogelijk.

5.4 De klant moet er ook voor zorgen dat zijn creditcard op het moment van de storting een toereikende (resterende) kredietlimiet heeft, zodat de borgsom kan worden gedebiteerd/geblokkeerd. De klant wordt geïnformeerd dat de kredietlimiet van zijn creditcard met het bedrag van de borgstelling wordt verlaagd totdat de borgsom wordt terugbetaald of vrijgegeven.

6. Voorwaarden voor terugbetaling van de ingehouden waarborgsom door Sunny Cars International Gmbh in geval van schade

6.1 Als de klant betrokken raakt bij een ongeval of als er schade ontstaat of het huurvoertuig wordt gestolen, dan behoudt de wagenparkaanbieder op de bestemming mogelijk de door de klant betaalde borgsom en zal deze indien nodig een extra bedrag in rekening brengen voor zover de allrisk-voertuigverzekering de schade aan het huurvoertuig niet dekt (= eigen risico). De hoogte van het betreffende eigen risico is te vinden in de bijzondere huurvoorwaarden.

6.2 In dergelijke gevallen vergoedt Sunny Cars International GmbH aan de klant de eventueel ingehouden borgsom, ook bij de volgende schade:

  • schade aan glas, dak, banden, bodem inclusief oliecarter en koppeling,
  • schade door verlies/beschadiging van voertuigsleutels en/of papieren
  • en schade aan de autoradio en/of het navigatiesysteem of het verlies hiervan als gevolg van een inbraak in het voertuig (politierapport vereist!),
  • kosten voor berging van het huurvoertuig na een ongeval,

maar geen andere gevolgkosten zoals hotel-, telefoon- of taxikosten, kosten voor het huren van een vervangende auto, voor het herstel van schade aan of de vervanging van verloren privébezittingen (zie ook artikel 18.2) enz.

Voorwaarde voor terugbetaling van de waarborgsom is dat de klant (voor zover hij deze voorwaarde niet om redenen van overmacht, letsel als gevolg van een ongeval of andere redenen waardoor de nakoming van de volgende verplichtingen in het afzonderlijke geval redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd, niet kan nakomen, waarbij de klant de bewijslast draagt) de volgende voorwaarden nakomt, dat wil zeggen onmiddellijk (of in het geval van een belemmering in de bovengenoemde zin onmiddellijk na het wegvallen van deze belemmering)

  • de hieronder genoemde maatregelen neemt, en
  • de hieronder genoemde documenten naar Sunny Cars International GmbH stuurt (per post naar Sunny Cars International GmbH, Diakenhuisweg 21, 2033 AP Haarlem, Nederland of per e-mail naar customercare@sunnycars.nl)
  • en er geen sprake is van de in artikel 6.3. vermelde redenen voor uitsluiting:

a) In geval van een ongeval, diefstal van het voertuig of schade aan de huurauto moet de klant het kantoor van de wagenparkaanbieder op de bestemming op de hoogte brengen.

b) Bij een tweezijdig ongeval of in geval van inbraak in het voertuig of diefstal moet de klant de politie bellen opdat deze een politierapport opmaakt. Het politierapport moet worden verzonden naar Sunny Cars International GmbH. In geval van autodiefstal of inbraak in het voertuig moet aangifte worden gedaan bij de politie. Als de politie weigert ter plaatse een politierapport over het incident op te stellen of een aangifte in ontvangst te nemen, moet de klant documenteren wanneer, hoe en met welk politiebureau hij gebeld heeft en met welke politieagent hij heeft gesproken. Deze documentatie dient hij vervolgens aan Sunny Cars International GmbH te sturen.

c) De klant moet een schaderapport opstellen (indien mogelijk met foto’s). Dit schaderapport moet door de klant worden ondertekend en samen met een kopie van het (master)huurcontract tussen Sunny Cars International GmbH en de wagenparkaanbieder ter plaatse naar Sunny Cars International GmbH worden verzonden.

d) Er moet tevens een betalingsbewijs aan Sunny Cars International GmbH worden overgelegd dat aantoont dat de waarborgsom contant of per creditcard is betaald en door de wagenparkaanbieder op de bestemming is ingehouden of dat de creditcard van de klant is gedebiteerd.

e) De klant moet ten behoeve van de terugbetaling zijn bankrekeninggegevens aan Sunny Cars International GmbH verstrekken.

f) De klant moet wanneer Sunny Cars International GmbH daarom vraagt schriftelijk of in tekstvorm bevestigen dat er geen procedure voor het begaan van een misdrijf of overtreding tegen hem is ingeleid vanwege de schade aan de huurauto.

Wanneer door de wagenparkaanbieder op de bestemming aanvankelijk ingehouden bedragen geheel of gedeeltelijk aan de klant worden terugbetaald nadat Sunny Cars International GmbH de klant het ingehouden bedrag in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen heeft vergoed, is de klant verplicht Sunny Cars International GmbH het betreffende bedrag uit eigen beweging over te maken naar de volgende bankrekening:

UniCredit AG
IBAN: DE44 7002 0270 0015 5552 39
Rekeninghouder: Sunny Cars International GmbH
BIC: HYVEDEMMXXX
Reden van terugbetaling: Reserveringsnummer 10028900RC

6.3.  In de volgende gevallen is terugbetaling van de ingehouden borgsom of de aan de klant doorbelaste schade door Sunny Cars International GmbH uitgesloten:

a) Schade als gevolg van het niet-naleven van de bepalingen van de bijzondere huurvoorwaarden, met name door te rijden op onverharde wegen.

b) Schade veroorzaakt door overtreding van de plaatselijke verkeersregels, met name rijden onder invloed, overschrijding van snelheidslimieten, inhaalverboden of andere opzettelijke handelingen of grove nalatigheid.

c) Zolang er tegen de klant in verband met het schade-incident een procedure loopt voor het begaan van een overtreding of een misdrijf of als de klant in een dergelijke procedure wordt veroordeeld tot een boete of een straf.

d) Als de schade aan het huurvoertuig niet kan worden afgewikkeld volgens de voorwaarden van de autoverzekering die voor het voertuig is afgesloten. Om deze reden moet de klant contact opnemen met Sunny Cars International GmbH of de wagenparkaanbieder op de bestemming voor meer informatie over deze voorwaarden en de uitzonderingen hierop.

e) In geval van tanken van de verkeerde brandstof.

7. Contractuele dienstverlening

7.1 De diensten die Sunny Cars International GmbH aan de klant verleent overeenkomstig het tussen deze partijen afgesloten (onder)huurcontract, omvatten een onbeperkt aantal kilometers, een WA-verzekering in overeenstemming met de lokale omstandigheden, een cascoverzekering (CDW), een verzekering tegen autodiefstal (TP), luchthavenbelasting en -gelden en andere lokale belastingen op het moment van bevestiging van de boeking.

7.2 In zeer zeldzame gevallen kan in de tijdsperiode tussen de boekingsbevestiging, d.w.z. de afsluiting van het (onder)huurcontract, en het begin van de huurperiode sprake zijn van invoering of verhoging (met terugwerkende kracht) van heffingen of belastingen (bijvoorbeeld luchthavengelden, luchthavenbelastingen en/of andere belastingen) waarop Sunny Cars International GmbH geen invloed heeft en die Sunny Cars International GmbH ten tijde van het sluiten van het (onder)huurcontract met de klant ook niet kon voorzien. In deze zeldzame gevallen heeft Sunny Cars International GmbH het recht om deze met terugwerkende kracht ingevoerde of verhoogde toeslagen of belastingen in aanvulling op de in het (onder)huurcontract bepaalde prijs bij de klant in rekening te brengen, indien tussen het moment van verzending van de voucher naar de klant en de aanvang van de huurperiode minimaal vier maanden liggen. Indien Sunny Cars International GmbH vóór het begin van de huurperiode van dit recht gebruikmaakt en om betaling van deze (extra) heffingen of belastingen verzoekt, dan heeft de klant het recht om binnen twee weken nadat Sunny Cars International GmbH hem hiervan in kennis heeft gesteld en uiterlijk een dag voor aanvang van de huurperiode, schriftelijk of in tekstvorm (e-mail naar reservation@sunnycars.nl is voldoende) het (onder)huurcontract te ontbinden. De bedragen die de klant reeds voor het huurcontract heeft betaald worden dan onmiddellijk terugbetaald; de klant moet daarom in de brief waarin hij meedeelt het contract te ontbinden zijn bankrekening vermelden. De klant heeft in een dergelijk geval niet het recht andere vorderingen in te stellen. De bewijslast voor de vervulling van de voorwaarden om overeenkomstig dit artikel de prijs te mogen verhogen, ligt uitsluitend bij Sunny Cars International GmbH. Een niet-tijdige uitoefening van het ontbindingsrecht door de klant wordt beschouwd als een stilzwijgende instemming met de prijsverhoging; Sunny Cars International GmbH verwerft in dit geval het recht een aanvullend bedrag bij de klant in rekening te brengen. Sunny Cars International GmbH zal de klant in geval van een eventueel later betalingsverzoek hier uitdrukkelijk schriftelijk of in tekstvorm op wijzen.

7.3 Kosten, belastingen, luchthavenbelastingen en toeslagen voor eventuele overeenkomsten voor aanvullende diensten die de klant ter plaatse met de wagenparkaanbieder buiten het (onder)huurcontract afsluit, zijn niet in de prijzen inbegrepen. Dergelijke overeenkomsten sluit de klant uitsluitend onder eigen naam en onafhankelijk van het (onder)huurcontract af. Er wordt aan de klant uitdrukkelijk geen volmacht verleend voor het aangaan van overeenkomsten over aanvullende diensten namens en voor rekening van Sunny Cars International GmbH.

7.4 Onder bepaalde voorwaarden vergoedt Sunny Cars International GmbH bij een schadegeval het eigen risico bij volledig casco en diefstalverzekering voor motorrijtuigen met inbegrip van schade aan glas, dak, banden, koppeling en bodem inclusief oliecarter (zie artikel 6: “Voorwaarde voor terugbetaling van de ingehouden borgsom door Sunny Cars International GmbH in geval van schade”).

7.5 Ook extra bestuurders zijn bij veel lokale wagenparkaanbieders waarmee Sunny Cars International GmbH samenwerkt in de prijs inbegrepen. Gedetailleerde informatie daarover en over de betreffende bestemming is op aanvraag verkrijgbaar bij het betreffende reisbureau of bij Sunny Cars International GmbH en is te vinden in de bijzondere huurvoorwaarden.

8. Betalingstermijn van de factuur, prijsberekening, prijswijzigingen

8.1 Een factuur van Sunny Cars International GmbH moet doorgaans uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het overeengekomen huurcontract worden betaald. Indien sprake is van een afwijkende betalingstermijn, wordt dit in de bijzondere huurvoorwaarden en op de betreffende factuur vermeld. Alle aangeboden huurprijzen zijn in euro aangegeven (EUR of CHF bij boeking vanuit Zwitserland). De definitieve prijs wordt berekend op basis van de gekozen huurdata.

8.2 De prijzen worden op het moment van de boeking berekend en kunnen vóór voltooiing van de boeking op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen van reeds afgesloten (onder)huurcontracten kunnen echter niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd.

8.3 Alle prijzen worden berekend volgens cycli van 24 uur, te rekenen vanaf het tijdstip van overdracht van het voertuig. Dat wil zeggen dat voertuigen uiterlijk op hetzelfde tijdstip als waarop zij op de afhaaldag zijn opgehaald (doorgaans op de overdrachtlocatie van het voertuig, tenzij met de wagenparkaanbieder ter plaatse anders is overeengekomen), moeten worden ingeleverd. Indien het voertuig te laat wordt ingeleverd, zijn de lokale tarieven en voorwaarden van de wagenparkaanbieder ter plaatse van toepassing. Hierop heeft Sunny Cars International GmbH geen invloed. Eventuele hierdoor ontstane meerkosten zijn voor rekening van de klant. In het geval dat de wagenparkaanbieder ter plaatse deze extra kosten bij Sunny Cars International GmbH in rekening brengt, heeft Sunny Cars International GmbH jegens de klant recht op vergoeding van deze kosten.

8.4 Alle prijzen zijn geldig op het moment dat ze worden opgevraagd. Prijswijzigingen of veranderingen van de voorwaarden zijn te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk zolang een reservering nog niet is bevestigd (door verzending van een voucher), oftewel zolang nog geen (onder)huurcontract is afgesloten. Dit geldt bovendien onder voorbehoud van een prijswijziging overeenkomstig de in artikel 7.2 beschreven bepalingen.

9. Huur volgens voertuigcategorie

De door wagenparkaanbieders ter plaatse aangeboden wagenparken omvatten verschillende modellen van vergelijkbare grootte en uitrusting en zijn in voertuigcategorieën ingedeeld. De klant heeft in overeenstemming met de bepalingen in het (onder)huurcontract recht op een auto uit de door hem gekozen voertuigcategorie of een hogere categorie, maar dit betreft niet een bepaald model auto.

10. Contractuele documenten

10.1 Na afsluiting van het (onder)huurcontract krijgt de klant een voucher en de bijzondere huurvoorwaarden met bepalingen ten aanzien van de overdracht van de huurauto bij de wagenparkaanbieder op de plaats van bestemming toegezonden. Het huurcontract tussen de klant en Sunny Cars International GmbH komt tot stand door de ontvangst van de voucher en de bijzondere huurvoorwaarden door de klant.

10.2 De voucher omvat ook de door Sunny Cars International GmbH aan de klant verleende volmacht die de klant machtigt om namens Sunny Cars International GmbH met de wagenparkaanbieder ter plaatse een (master)huurcontract te sluiten over de in de voucher en de bijzondere huurvoorwaarden opgenomen prestaties. Reserveringen en bevestigingen gelden voor een bepaalde voertuigcategorie, niet voor een bepaald model voertuig. De verhuurders hebben in hun wagenparken verschillende modellen van vergelijkbare grootte en uitvoering. Daarom behouden verhuurders zich het recht voor om een gelijkwaardig voertuig of een voertuig van een hogere categorie beschikbaar te stellen.

11. Latere wijziging(en) van het huurcontract

11.1 Indien de klant het (onder)huurcontract later wil laten wijzigen, bijvoorbeeld het tijdstip van ontvangst of teruggave, de voertuigcategorie of de locatie van ontvangst of teruggave van het voertuig, dan moet deze wijziging (eventueel via het verantwoordelijke reisbureau) bij Sunny Cars International GmbH of diens handelsvertegenwoordiger Sunny Cars GmbH worden aangevraagd en door deze worden bevestigd. Indien er geen bevestiging komt, dan is de klant geheel zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Een gevolg hiervan kan zijn dat de wagenparkaanbieder ter plaatse een bedrag bij de klant in rekening brengt. Sunny Cars International GmbH is in deze gevallen niet verantwoordelijk voor de ongemakken of extra kosten voor de klant.

11.2 Wijzigingen die de overeengekomen overdracht van het huurvoertuig in gevaar brengen, zoals veranderingen in aankomsttijden op de plaats waar de huurauto in ontvangst wordt genomen, bijvoorbeeld door veranderingen van vertrektijden, stakingen, natuurrampen enz., moeten onmiddellijk aan Sunny Cars International GmbH (per post naar Sunny Cars International GmbH, Diakenhuisweg 21, 2033 AP Haarlem, Nederland of per e-mail naar reservation@sunnycars.nl) en aan de lokale wagenparkaanbieder worden gemeld. Let op: indien het voertuig niet op het afgesproken tijdstip in ontvangst wordt genomen, dan kan de beschikbaarheid van het voertuig niet meer gegarandeerd worden. Lokale wagenparkaanbieders behouden zich het recht voor de huurauto in dat geval aan anderen te verhuren. In dit geval bestaat er geen recht op restitutie van de huurprijs. U hebt het recht het bewijs te leveren dat Sunny Cars International GmbH als gevolg van het niet afhalen van het voertuig minder of geen schade heeft geleden.

11.3 In geval van te late teruggave van het voertuig door de klant geschiedt de afrekening voor de duur van de vertraging tegen lokaal tarief en condities van de wagenparkaanbieder ter plaatse. Sunny Cars International GmbH heeft hierop geen invloed. De klant vrijwaart Sunny Cars International GmbH van elke aanspraak door de wagenparkaanbieder ter plaatse op het betreffende bedrag, en zal dit bedrag aan Sunny Cars International GmbH vergoeden indien deze de kosten reeds heeft betaald.

11.4 Indien de klant de geboekte huurauto te vroeg inlevert, te laat ophaalt of helemaal niet ophaalt, heeft hij geen recht op restitutie.

12. Annulering / opzegging van het (onder)huurcontract / uitsluitingsgronden voor opzegging

12.1 Annuleringen/opzeggingen van het (onder)huurcontract dienen schriftelijk of in tekstvorm te worden doorgegeven en moeten tijdens kantooruren (zie artikel 14.2) worden ontvangen door Sunny Cars International GmbH, Diakenhuisweg 21, 2033 AP Haarlem, Nederland of per e-mail naar reservation@sunnycars.nl) Andere manieren van annulering/opzegging, bijv. bij de reisleiding of de wagenparkaanbieder ter plaatse, worden niet geaccepteerd.

12.2. Na de dag van definitieve bevestiging van de reservering vangt een periode aan van 14 dagen die geldt als optieperiode. Annuleren kan uitsluitend kosteloos tijdens deze optieperiode. Hierna bedragen de annuleringskosten € 75 tot 5 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode; binnen 5 werkdagen tot 24 uur voor huuraanvang bedragen de annuleringskosten € 125. De annuleringskosten bedragen maximaal de volledige huurkosten als die lager liggen dan de hiergenoemde € 75 resp. € 125 in de in dit lid aangegeven situaties. Binnen 24 uur voor huuraanvang (maar ook bij no-show) blijft de volledige huursom verschuldigd en worden geen restituties verleend, ongeacht een eventuele toezegging van (een vertegenwoordiger van) de wagenparkaanbieder ter plaatse. Indien het (onder)huurcontract in zal gaan binnen de optieperiode van 14 dagen, dan is kosteloze annulering / opzegging slechts mogelijk binnen 24 uur na de bevestiging van de reservering door Sunny Cars, anders zijn de kosten verschuldigd als hierboven in dit artikel beschreven.

12.3 Een annulering/opzegging na het geplande tijdstip van overdracht van het voertuig is niet meer mogelijk; de volledige huurprijs die gold ten tijde van de reservering blijft verschuldigd. De klant heeft echter het recht om aan Sunny Cars International GmbH het bewijs te leveren dat er minder of helemaal geen schade is ontstaan.

12.4 De regeling van § 580a BGB (Bürgerliches Gesetzbuch [Duits burgerlijk wetboek]) is niet van toepassing op het contract tussen Sunny Cars International GmbH en de klant.

13. Flexservice

De klant heeft de mogelijkheid om een voordelige Flexservice af te sluiten. Deze dekt de annulerings-/opzeggingskosten tot aanvang van de huurperiode. Annulering/opzegging na overdracht van het voertuig bij de wagenparkaanbieder op de bestemming is niet langer mogelijk. De kosten van de Flexservice bedragen EUR 1 per huurdag met een minimumtarief van EUR 7. De Flexservice moet samen met het (onder)huurcontract worden afgesloten. Na het boeken is het niet meer mogelijk de Flexservice af te sluiten. Vermelding van redenen voor de annulering/opzegging is niet nodig.

14. Boekingsfouten en klantenservice

14.1 Als er zich problemen met de boeking van de huurauto voordoen, moet de klant onmiddellijk contact opnemen met het verantwoordelijke reisbureau of zich tot Sunny Cars GmbH of Sunny Cars International GmbH richten (per post via Sunny Cars International GmbH, Diakenhuisweg 21, 2033 AP Haarlem, Nederland, telefonisch via (+31)23-5699696 of per e-mail op reservation@sunnycars.nl) zodat corrigerende maatregelen kunnen worden getroffen en voor een volgens de voorschriften verzorgde boekingsprocedure gezorgd kan worden.

14.2 Indien Sunny Cars GmbH en Sunny Cars International GmbH in geval van een foutieve boeking of het niet beschikbaar zijn van een gereserveerde auto buiten kantooruren niet voor de klant bereikbaar zijn, dan moet de klant de eventuele als gevolg van de foutieve boeking ontstane schade zo gering mogelijk houden. Indien de huur van een vervangend voertuig nodig mocht zijn, draagt Sunny Cars International GmbH de daardoor ontstane extra kosten, maar alleen voor de huur van een voertuigcategorie die overeenkomt met de oorspronkelijk bij Sunny Cars International GmbH geboekte categorie. Sunny Cars GmbH of Sunny Cars International GmbH moet hierover zo spoedig mogelijk tijdens de onderstaande kantooruren worden geïnformeerd. Beide zijn 365 dagen per jaar bereikbaar op de volgende tijden:

ma-vr: 09:00 - 20:00 uur
za/zo: 09:00 - 17:30 uur
feestdagen: 11:00 - 16:00 uur

14.3 Wanneer de klant nalaat Sunny Cars GmbH of Sunny Cars International GmbH te informeren over een foutieve boeking o.i.d., moet hij de daaruit voortvloeiende schade zelf dragen. Ook voor foutieve boekingen is de in de paragraaf “Aansprakelijkheid” bepaalde aansprakelijkheidsbeperking van toepassing.

15. Vereisten met betrekking tot de leeftijd en het rijbewijs van de klant / bestuurder

15.1 De minimumleeftijd voor de bestuurder van een huurauto ligt in de meeste landen tussen de 21 en 25 jaar. Voor hogere voertuigcategorieën kan deze zelfs hoger zijn. In sommige gebieden ligt de minimumleeftijd lager indien een aanvullende vergoeding wordt betaald. Afhankelijk van het gebied kan sprake zijn van een maximumleeftijd. De bestuurder moet minstens 1 jaar en in sommige landen 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor klasse 3 of klasse B (euronorm) of een gelijkwaardig rijbewijs, dat hij als origineel of in combinatie met een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart aan de wagenparkaanbieder ter plaatse moet kunnen overleggen. Let op: rijbewijzen uit de voormalige DDR worden niet overal meer geaccepteerd, datzelfde kan gelden voor Belgische papieren rijbewijzen.

15.2 De klant wordt al bij de reservering, dus vóór de afsluiting van het (onder)huurcontract middels de bijzondere huurvoorwaarden geïnformeerd over de relevante voorwaarden van zijn boeking.

16. Accessoires / Extra's

Dakdragers, kinderzitjes, sneeuwkettingen, GPS enzovoort kunnen op veel locaties worden aangevraagd. De klant moet zelf informatie inwinnen over de daarvoor door hem extra te betalen vergoedingen en nationale en evt. luchthavenbelastingen bij het betreffende reisbureau, bij Sunny Cars GmbH of bij Sunny Cars International GmbH. Dergelijke meerkosten die voor rekening van de klant komen, zijn niet inbegrepen in de prijsoverzichten van Sunny Cars International GmbH en maken geen deel uit van het (onder)huurcontract tussen de klant en Sunny Cars International GmbH, tenzij de klant deze uitdrukkelijk en tijdig vóór aanvang van de huurperiode bij Sunny Cars GmbH of Sunny Cars International GmbH heeft aangevraagd en hiervan een bevestiging heeft ontvangen. De veiligheidsnormen voor kinderzitjes komen mogelijk niet overeen met de gebruikelijke normen in Nederland en België, met name in zuidelijke landen. Sunny Cars International GmbH adviseert daarom om waar mogelijk zelf eigen zitjes voor kinderen en baby’s mee te nemen.

17. Tankregeling

De klant moet voldoen aan de door de wagenparkaanbieder voorgeschreven brandstof- en tankregeling (inontvangstneming/teruggave); deze bepaling wordt ook beschreven in de bijzondere huurvoorwaarden.

18. Aansprakelijkheid

18.1 Sunny Cars International GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de overdracht van het geboekte voertuig ter plaatse niet kan plaatsvinden om redenen die verband houden met de klant en waarvoor Sunny Cars International GmbH niet verantwoordelijk is. Voorbeelden van dergelijke redenen zijn: het overleggen van een verlopen rijbewijs of het niet kunnen overleggen van een rijbewijs; het overleggen van een rijbewijs dat niet voldoet aan de lokale eisen, het niet-naleven van de minimum- en maximumleeftijdsbepalingen, het niet-naleven van het verplichte gebruik van creditcards in sommige gebieden (zie paragraaf “Waarborgsom” en de bijzondere huurvoorwaarden).

18.2 Aansprakelijkheid van Sunny Cars International GmbH voor het verlies van voorwerpen door diefstal uit de huurauto wordt uitgesloten. Hetzelfde geldt ook bij schade aan voorwerpen of verlies door een ongeval en ook voor overige kosten die als gevolg van een ongeval kunnen optreden (hotel-, telefoon- en taxikosten, kosten voor een vervangend voertuig, schade aan of verlies van privé-eigendommen, enzovoort).

18.3 Verder is Sunny Cars International GmbH alleen onbeperkt aansprakelijk voor schadevergoeding als het gaat om eigen opzet en eigen grove nalatigheid. Bij gewone nalatigheid is Sunny Cars International GmbH uitsluitend aansprakelijk voor voorzienbare schade zoals bepaald in het contract en dit slechts in de omvang van de daarin bepaalde bedragen, indien zij een verplichting niet nakomt die van essentiële belang is voor het bereiken van het doel van het contract (hoofdverplichting). Indien uitvoering van het contact vanaf het begin onmogelijk was, is Sunny Cars International GmbH alleen aansprakelijk indien zij zich ervan bewust was dat de dienstverlening onmogelijk was of indien het feit dat zij hiervan niet op de hoogte was, het gevolg was van grove nalatigheid.

18.4 De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden niet voor schade waarvoor Sunny Cars International GmbH verantwoordelijk is en die verband houdt met overlijden, lichamelijk letsel of gezondheid.

18.5 Indien de aansprakelijkheid van Sunny Cars International GmbH uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn bedrijfsonderdelen, functionarissen, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.

19. Rechtskeuze

Op juridische claims die tegen Sunny Cars International GmbH kunnen ontstaan naar aanleiding van of in verband met uw voertuigboeking, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, voor zover er geen dwingende wettelijke regels tegen bestaan. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De Rechtbank te Haarlem is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

20. Privacybepalingen

20.1 Sunny Cars International GmbH is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonsgegevens van de klant worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Sunny Cars International GmbH met het oog op het opstellen, uitvoeren of beëindigen van het contract. Overdracht van de gegevens aan derden vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het (onder)huurcontract. Elk ander gebruik vereist wettelijke toestemming of voorafgaande instemming van de klant.

20.2 De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken van zijn gegevens ten behoeve van direct marketing overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG bij Sunny Cars GmbH (verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG). Het bezwaar moet worden gericht aan: Sunny Cars International GmbH, Diakenhuisweg 21, 2033 AP Haarlem, Nederland  of per e-mail op gegevensbescherming@sunnycars.nl)

Versie – maart 2021